Algemene voorwaarden

De strategische online groeipartner voor Retail en KMO.

deMagnolia agency fungeert als een professionele- en betrouwbare schakel in de online zichtbaarheid.

Samen werken we aan een digitale strategie op maat die volledig aansluit bij de waarden en doelstellingen van jouw bedrijf.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverlener: Els Van Bouwelen
Klant: de ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons, als Dienstverlener, en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
Aanbod: alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail.
Dienst: de diensten die wij leveren.
Product(en): social media beheer, online/ offline trainingen, diensten op maat, e-books,…
Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag waarop de offerte wordt goedgekeur of waarop we een datum vastleggen voor een training
Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
Website: www.demagnolia.be
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze Diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online cursussen, overeenkomsten, diensten en Producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website, sociale media of via e-mail. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW. Er dient BTW op te worden betaald.

3.2. De offertes van ons, als Dienstverlener, zijn 60 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk vermeld in de offerte. Na periode van 60 dagen of de aangegeven periode op de offerte, vervalt het Aanbod van ons, als Dienstverlener, en kan jij, als Klant, dit niet meer aanvaarden.

3.3. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.5. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst of Product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen.

In het geval van 1 op 1 trajecten zullen de sessies na de Overeenkomst in onderling overleg worden vastgelegd.
In het geval van social media beheer zal de vaste maandelijkse én afgesproken prijs voor komende maand gefactureerd worden in het begin van de maand, aanvullend met kosten die betrekking hebben op de vorige maand
Bij aankoop van de overige Diensten of Producten zal er steeds worden aangegeven wanneer de Dienst zal worden uitgevoerd of het Product worden geleverd.
Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst en informatieverstrekking Klant

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten Diensten en Producten aan.

4.2. Wanneer jij, als Klant, onze offerte met betrekking tot een traject, workshop of online training (kortom een Dienst of Product) ondertekent, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige prijs zoals aangegeven in de offerte. Zelfs wanneer de Overeenkomst voortijdig, tijdens de uitvoering van het traject, zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal jij, als Klant, toch tot betaling van de totale prijs dienen over te gaan.

4.3. Wij, als Dienstverlener, voeren de Dienst of leveren het Product naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

Artikel 5 – Vergoeding:

5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen Product of Dienst.

De vermelde prijzen worden steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW.

De overeengekomen prijs omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten of verplaatsingskosten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant.

Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten of Producten en/of bijkomende Diensten of Producten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de prijzen die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. De Klant kan de geldende tarieven ten allen tijde opvragen bij ons met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 95 EUR (exclusief BTW).

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Op het ogenblik dat de Klant een Dienst of een Product aankoopt, dient de Klant de volledige prijs te betalen, tenzij er voor een specifieke Dienst of een specifiek Product de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. De Klant ontvangt na betaling een BTW conform factuur.

5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn van 30 dagen, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. Alle kosten in het kader van de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van de onbetaalde factuur zijn ten laste van de Klant.

Artikel 6 – 1 op 1 trajecten of groepstrajecten

6.1. Wij kunnen vrij bepalen waar de Diensten zullen worden geleverd en of ze al dan niet online zullen geleverd worden. Jij erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de Overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van ons.

6.2. Behoudens 1 op 1 trajecten, zal de Dienstverlener meedelen op welke tijdstippen de sessies zullen plaatsvinden en of deze sessies live zullen plaatsvinden.

6.3. Wij kunnen ons werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de Dienst of levering van het Producte tijdig ter beschikking stelt. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

6.4. Bij onze 1 op 1 trajecten dienen de sessies binnen een termijn van 6 maanden te worden ingepland. Er is slechts 1 maand uitloop toegestaan. Sessies die niet binnen deze tijdspanne van 6 maanden worden ingepland zullen vervallen.

6.5. Indien jij niet kan deelnemen aan een activiteit of een afspraak, wordt verwacht dat jij dit spoedig meedeelt aan ons. Alle afspraken dienen uiterlijk binnen 72 uur worden afgezegd, anders verlies jij een sessie of zal er een vergoeding worden aangerekend. Eenzelfde afspraak kan slechts één keer tijdig verzet worden, dit in onderling overleg. Wanneer jij eenzelfde afspraak meermaals verzet, zal jij ons dienen te vergoeden voor deze afspraak of zal deze sessie in mindering worden gebracht van het aantal sessies van een bepaald traject.

Artikel 7 – Online Diensten en Producten

7.1. Jouw toegang tot Producten of online Diensten is strikt persoonlijk. Als Klant is het dan ook strikt verboden om jouw inloggegevens te delen met een derde.

7.2. Wij behouden ons het recht om jouw toegang tot het platform te schorsen in volgende gevallen:

– Vermoeden van misbruik

– Vermoeden delen inloggegevens met derden

– Onrechtmatig handelen of schade toebrengen aan Dienstverlener

– Handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden

– In geval van gespreide betaling, wanbetaling

7.3. Tenzij anders aangegeven, zullen online Producten onmiddellijk na betaling ter beschikking gesteld worden. Jij ontvangt van ons dan toegang tot een online platform met toegang tot jouw aangekochte Dienst of een link via e-mail om deel te nemen aan de Dienst of Product.

7.4. Indien jij als Klant kwalificeert als een consument, heb jij nadat jij de Dienst hebt aangekocht een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen en zijn de wettelijke bepalingen artikel VI.47 en volgende van het WER van toepassing. Indien jij een online cursus, webinar of workshop aankoopt waarbij jij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte Dienst, doe jij, in overeenstemming met artikel VI. 51 §4 2° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat je enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en de Dienst volledig werd geleverd. Ondernemingen (dus ook eenmanszaken) hebben geen herroepingsrecht.

7.5. De Dienstverlener zal steeds per aangekochte Dienst afzonderlijk meedelen hoe lang de aangekochte online Dienst ter beschikking zal zijn.

Artikel 8 – Betwistingen

8.1. Indien jij als Klant een klacht hebt of niet tevreden bent met onze Diensten of Producten, horen wij dat natuurlijk graag om samen een oplossing te zoeken. Je dient jouw klacht binnen de 8 kalenderdagen na het leveren onze Dienst/Product schriftelijk aan ons mee te delen. De omschrijving van jouw klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn.

8.2. Een klacht kan er niet natuurlijk niet toe leiden dat wij andere Diensten of Producten dienen te leveren dan dat we zijn overeengekomen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

9.2. Overmacht

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

9.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.4. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen.

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, zijn wij niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie-of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

9.5. Beperking schadevergoeding

Onze totale maximale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de Uitvoering van de Overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de Dienst of het Product, zelfs ingeval van zware fout.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht

10.1. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website of cursussen, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

10.2. Als wij een schending vaststellen, hebben wij het recht hiervoor een reële schadevergoeding in rekening te brengen.

10.3. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 11 – Gegevensverwerking

11.1. Door een bestelling te plaatsen of beroep te doen op onze Diensten geef jij ons de uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken met het oog op het leveren van de Diensten. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling.

11.2. Wij respecteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

11.3. Alle persoonsgegevens die via onze website of in het kader van de geleverde Diensten worden geleverd en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk voor het leveren van de Dienst.

Artikel 12 – Geheimhouding

12.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst tot 20 jaar na het beëindigen van de Overeenkomst.

12.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

12.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 euro – onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 13 – Algemeen

13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

13.2. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangeng door een onafdwingbare- en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

13.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken te Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Annuleringsvoorwaarden

Indien jij niet kan deelnemen aan een activiteit, wordt verwacht dat jij dit spoedig meedeelt aan ons. Tot 10 dagen voor het geplande event of de geplande activiteit kan jij deze kosteloos annuleren en voorzien wij in de terugbetaling van het betaalde bedrag. Laattijdige annuleringen zullen niet worden terugbetaald.

Overmacht

Indien omwille van een overmachtssituatie de activiteit niet kan doorgaan, zullen wij alsnog trachten de activiteit te laten doorgaan van zodra weer mogelijk. Indien jij dan niet kan deelnemen, zorgen wij voor de terugbetaling van het betaalde bedrag.

Aansprakelijkheid

Bij de aanvaarding van deze algemene voorwaarden bevestig jij dat het doel van de activiteit netwerken is en dat eventuele sprekers of de locatie van de activiteit geen essentieel bestanddeel uitmaken van de Overeenkomst. Wij behouden ons dan ook het recht om, indien wij dat nodig achten, de activiteit te verplaatsen naar een andere locatie of een andere key note spreker in te zetten.

Partners en voordelen

De aangeboden voordelen aangeboden door onze partners kunnen te allen tijde worden ingetrokken of vervangen door andere voordelen.

Versie 8 augustus 2022

Els Van Bouwelen

deMagnolia BV